Każda osoba lub podmiot zainteresowane w sprawie – w tym wykonawca, ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie kontroli doraźnej na podstawie art. 165 ust. 1 p.z.p. W tym zwykłym trybie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: Prezes UZP) samodzielne decyduje o wszczęciu kontroli doraźnej, jako że ustawodawca użył sformułowania „Prezes Urzędu może wszcząć (…) na wniosek kontrolę doraźną”.

Wyniki kontroli Prezesa UZP: dużo problemów z kryteriami oceny ofert >>>

Wskazany w pytaniu art. 165 ust. 4 p.z.p., reguluje szczególny przypadek prowadzenia kontroli doraźnej. Adresatem regulacji jest Prezes UZP. Zgodnie z rzeczonym przepisem Prezes UZP wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej w sytuacji, gdy z uzasadnienia wniosku o wszczęcie kontroli uprzedniej, złożonego przez instytucję zarządzającą wynika, iż zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów p.z.p., które mogło mieć wpływ na wynik postępowania. W tym przypadku wszczęcie kontroli doraźnej przez Prezesa UZP jest obowiązkowe.