W 57 skontrolowanych postępowaniach (36 proc. ze 158) stwierdzono naruszenia ustawy p.z.p., w tym 21 kontroli (13 proc. ze 158) wykazało naruszenia niemające wpływu na wynik postępowania, natomiast 36 kontroli (23 proc. ze 158) wykazało naruszenia mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

W związku z wykryciem w toku kontroli nieprawidłowości mających lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania:
- w przypadku 21 kontroli doraźnych następczych, w zależności od rodzaju zamawiającego i rodzaju stwierdzonych naruszeń, zawiadamiano rzecznika dyscypliny finansów publicznych lub wnioskowano o nałożenie kary pieniężnej oraz wnioskowano o wystąpienie do sądu o unieważnienie umowy,
- w przypadku 15 kontroli uprzednich wydawano zalecenia usunięcia ww. naruszeń.

Wszystkie zalecenia zostały przez zamawiających wykonane i tym samym przywrócono stan zgodności z prawem.

Prezes UZP skontrolował w 2015 r. zamówienia za blisko 50 mld zł >>>

Ponadto, o wyniku każdej kontroli informowana była właściwa instytucja zarządzająca i instytucja pośrednicząca, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych – właściwa instytucja zarządzająca. W uzasadnionych przypadkach, Prezes Urzędu informował o nieprawidłowościach także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prokuraturę oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Jak podaje UZP, w 2015 r. wzrosła liczba kontroli, w których wykryto naruszenia dotyczące kryteriów oceny ofert. Były to m.in. naruszenia wynikające z nieuwzględniania przez zamawiających faktu, że ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232), obowiązującą od 19 października 2014 r., została dokonana zmiana przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie kryteriów oceny ofert.

Mimo, że sformułowanie: „powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych” jest stosowane w ustawie p.z.p. od początku jej obowiązywania, tj. od 2004 r., w kontekście przesłanki trybu zapytania o cenę i nie ma powodu, aby w kontekście kryteriów oceny ofert miało ono być rozumiane inaczej. Niektórzy zamawiający mają problem z zastosowaniem tego pojęcia w praktyce. W szczególności zamawiający mylą przesłankę „powszechnej dostępności” z liczbą firm oferujących wykonanie określonych robót lub usług, natomiast nie biorą pod uwagę, że są to zazwyczaj firmy wyspecjalizowane, dysponujące niezbędnym sprzętem, czy personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia i kompetencje.

Pozacenowe kryteria nadal nie decydują o wyborze oferty >>>

Ponadto, sami zamawiający opisują warunki udziału w postępowaniu, które nie mogą być spełnione „powszechnie” przez wszystkie podmioty na rynku, co również przesądza o braku „powszechności” zamówienia. Tym samym, nie ilość, ale także jakość samego zamówienia (np. stopień skomplikowania zamówienia, konieczność posiadania specjalnych uprawnień, dysponowania wyspecjalizowanym sprzętem lub kadrą, konieczność dostosowania sposobu jego wykonania do konkretnych potrzeb zamawiającego) i wykonawców zdolnych do jego wykonania stanowi o „powszechności” tego zamówienia. Błędne jest zatem utożsamianie „powszechności” wyłącznie z wielością firm oferujących wykonanie danych usług, dostaw lub robót budowlanych.

Odrębnym problemem przy opisywaniu kryteriów oceny ofert jest opisywanie kryteriów pozacenowych w sposób na tyle ogólny i niejasny, że w efekcie dopuszczający zbyt daleko posuniętą swobodę zamawiającego w ocenie ofert. Przykładem mogą być kryteria takie jak: „adekwatność metod i narzędzi badawczych” czy „trafność dodatkowych zagadnień w kontekście celu głównego i celów szczegółowych”, które bez dodatkowego opisu nie wskazują precyzyjnie, co będzie uznane za mniej lub bardziej adekwatne lub trafne i od czego zależeć będzie w związku z tym liczba przyznanych punktów.

Drugą kategorią dość częstych naruszeń w 2015 r. (obok naruszeń dotyczących oceny ofert) były naruszenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Najczęściej naruszenia te polegają na opisaniu przedmiotu dostawy lub elementów wykonania robót budowlanych w sposób wskazujący na konkretny produkt.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Polecamy
X Konferencja Zamówień Publicznych: Prawo zamówień publicznych po nowelizacji wdrażającej dyrektywy UE
  • rzetelna i aktualna wiedza