W 2015 r. do Urzędu Zamówień Publicznych wpłynęły 223 wnioski o kontrolę zamówień współfinansowanych ze środków UE. Wnioski te kierowali przede wszystkim wykonawcy (103 wnioski), ale także instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy unijnych w Polsce (51 wniosków).

Wśród ww. instytucji większość wniosków (38, tj. 74,5 proc. z 51) złożyły instytucje zajmujące się Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz urzędy marszałkowskie. Pozostałe wnioski o kontrolę doraźną składały m.in. organy ścigania oraz sami zamawiający.

UZP: zmniejszyła się wartość udzielonych zamówień >>>

W badanym okresie Prezes Urzędu rozpatrzył 247 wniosków o wszczęcie kontroli doraźnych zamówień współfinansowanych ze środków UE. W ramach rozpatrywania ww. wniosków przeprowadzono 168 postepowań wyjaśniających mających na celu ustalenie, czy zachodzi podstawa do wszczęcia kontroli doraźnej. Dodatkowo przeprowadzono też 16 postępowań wyjaśniających wszczętych z urzędu.

Ostatecznie przeprowadzono 28 kontroli doraźnych zamówień współfinansowanych ze środków UE, w tym 27 kontroli następczych i 1 kontrolę uprzednią. Kontrole te zostały wszczęte na wniosek: wykonawców (17 kontroli), instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów unijnych (6 kontroli), zamawiającego (2 kontrole, w tym 1 na wniosek Rady Nadzorczej zamawiającego działającego w formie spółki z o.o.) i kontrahenta wykonawcy uczestniczącego w przetargu (1 kontrola). Ponadto, 2 kontrole doraźne następcze zostały wszczęte z urzędu przez Prezesa Urzędu z powodu zastosowania przez zamawiającego trybu zamówienia z wolnej ręki oraz z powodu zawarcia umowy z wykonawcą przed wszczęciem kontroli uprzedniej w postępowaniu, które tej kontroli obligatoryjnie podlegało.

Kontrole doraźne dotyczyły zamówień o wartościach na ogół nieprzekraczających tzw. progów unijnych. Były to głównie zamówienia na roboty budowlane w zakresie wykonania sieci szerokopasmowych w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, modernizacji przestrzeni publicznej, budowy sieci kanalizacji, czy budowy oczyszczalni ścieków. Kontroli zostały też poddane pojedyncze zamówienia m.in. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, budowę systemu ciepłowniczego, usługi promocji, czy rekultywację składów odpadów komunalnych. Łączna wartość zamówień poddanych kontrolom doraźnym wyniosła ponad 156 mln zł (w 2014 r. – ok. 556 mln zł).

Ponadto, przeprowadzono 130 kontroli uprzednich obligatoryjnych. Zamówienia objęte tymi kontrolami dotyczyły przede wszystkim inwestycji drogowych, w tym głównie dróg ekspresowych i obwodnic. Zamówienia te dotyczyły także budowy linii kolejowych, linii energetycznych, umacniania i modernizacji zbiorników wodnych na terenie nadleśnictw.

Wśród usług dominowały usługi zarządzania projektem, natomiast wśród dostaw - dostawy sprzętu laboratoryjnego. Zdarzały się też zamówienia na dostawę rur do sieci gazowych, żywności dla potrzebujących, taboru kolejowego, tramwajów i śmigłowców. Zamówienia objęte kontrolą uprzednią obligatoryjną były najczęściej współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Łączna wartość zamówień poddanych kontrolom obligatoryjnym uprzednim wyniosła ponad 48,7 mld zł (w 2014 r. – ponad 31 mld zł). Wzrost łącznej wartości skontrolowanych zamówień wynika głównie z większej liczby przeprowadzonych kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień udzielanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, które ze względu na przedmiot zamówienia zawsze charakteryzują się wysokimi wartościami (w 2015 r. kontrole zamówień udzielanych przez GDDKiA stanowiły ok. 41 proc. wszystkich kontroli uprzednich obligatoryjnych, zaś w 2014 r. – ok. 21 proc.).

Źródło: www.uzp.gov.pl

Polecamy
X Konferencja Zamówień Publicznych: Prawo zamówień publicznych po nowelizacji wdrażającej dyrektywy UE
  • rzetelna i aktualna wiedza