W opracowaniu zaprezentowano m.in.:
• zasady i regulacje prawne determinujące wykorzystanie instrumentów finansowych w gospodarce gminy,
• prawne aspekty emisji przez gminę obligacji komunalnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych,
• sekurytyzację wierzytelności gminnych,
• kwestię utworzenia spółki komunalnej w celu wykorzystania instrumentów finansowych.

Istotnym novum jest przedstawienie rozwiązań prawnych przyjętych w innych państwach, w tym w sferze stosowania pochodnych instrumentów finansowych przez samorządy terytorialne.


W związku z przypadającym w 2015 roku jubileuszem 25-lecia restytucji samorządu gminnego w Polsce praca stanowi podsumowanie obecnego kształtu rozwiązań prawnych w tytułowym zakresie, jak również zawiera przegląd aktualnego dorobku judykatury oraz rozstrzygnięć regionalnych izb obrachunkowych.


"W książce przedstawiono regulacje prawne i praktyczny wymiar wykorzystania instrumentów finansowych przez gminę w jej gospodarce finansowej. Autorka, dokonując wnikliwej analizy tekstów prawnych i przeprowadzając własne badania empiryczne, uwzględniając przy tym aktualną literaturą przedmiotu i orzecznictwo, przedstawiła uwagi de lege lata i de lege ferenda w przedmiotowym zakresie.

Publikacja z pewnością spotka się z zainteresowaniem przede wszystkim prawników i ekonomistów zajmujących się prawem finansów publicznych sektora samorządowego. Książka przeznaczona jest zarówno dla osób zajmujących się funkcjonowaniem rynków finansowych, jak i gospodarką finansową gminy. Stanowi doskonałe źródło wiedzy o instrumentach finansowych dla pracowników administracji samorządowej, pracowników regionalnych izb obrachunkowych, księgowych i biegłych rewidentów".
Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG


Autor:
Patrycja Zawadzka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia prawa rynku finansowego - bezpieczeństwa rynku finansowego, funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i instrumentów finansowych - oraz prawa finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem długu i deficytu. 

Monografia Instrumenty finansowe w gospodarce gminy dostępna jest w internetowej księgarni Profifno.pl