Udostępnione materiały prezentują kompleksowo kwestię zależności między inwestycjami telekomunikacyjnymi a planowaniem przestrzennym. Tematyka ta stała się szczególnie istotna dla gmin z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 , dalej jako ustawa ). Materiały mają postać prezentacji multimedialnych zapisanych w formacie .pdf i pogrupowane są w 4 bloki tematyczne: podstawy telekomunikacji, stanowisko UKE, inwestycje telekomunikacyjne w opracowaniach planistycznych - podstawowe problemy oraz problemy związane z realizacją przez wojewodów zadań określonych w art. 75 ustawy .

Materiały dostępne są pod tym adresem.

Prezentacje te prezentowane były w trakcie warsztatów, które odbyły się w dniu 31 stycznia 2011 r. w Warszawie i, jak podano na stronach UKE, służyły wypracowaniu jednolitego, wspólnego stanowiska odnośnie do opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uczestniczyli w nich przedstawiciele: urbanistów, konserwatorów zabytków oraz samorządowców z całego kraju. Po raz pierwszy w rozmowach tych wziął udział także przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Reprezentanci poszczególnych grup planistycznych przedstawili swoje stanowiska w sprawie tworzenia postanowień miejscowych planów. Swoje podejście do opiniowana postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zaprezentował również przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Kolejne zajęcia warsztatowe odbędą się w marcu 2011 r. w Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

Na podstawie: www.uke.gov.pl


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675)