Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Starosta odmówił wnioskodawcy przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Organ wyjaśnił, iż ustalenie przeznaczenia nieruchomości nie nastąpiło zgodnie z przepisami, lecz dokonane zostało przez wykonawcę na podstawie własnych, nie potwierdzonych ustaleń.


Mężczyzna zaskarżył decyzję do sądu administracyjnego. Jego zdaniem bowiem starosta wykroczył poza kryteria kontroli dokumentacji geodezyjnej.


WSA przypomniał, iż przy przyjmowaniu prac do zasobu starosta podejmuje rozstrzygnięcia w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837), a odmawiając włączenia prac do zasobu ma obowiązek wskazać przyczyny tej odmowy.


Wyłącznie ten przepis reguluje kryteria, jakimi powinien kierować się starosta przy rozpatrywaniu wniosku o przyjęcie do zasobu.


Od działania starosty w roli organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny należy odróżnić jego działania jako organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów. Tego rodzaju działania znajdują podstawę w art. 22 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, ze zm.).


Podmioty, które obowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków to właściciele lub władający nieruchomością. Obowiązek zgłaszania nie dotyczy zmian wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.


Zatem kwestia zmiany danych ewidencji gruntów i budynków, w tym obejmujących klasyfikację użytku gruntowego wykracza poza kontrolę dokumentacji technicznej prowadzoną przez starostę, której kryteria określa rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych – uznał sąd.Na podstawie:
Wyrok WSA w Rzeszowie z 21 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 925/14, nieprawomocny