Skarżący zwrócił się do starosty z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci m.in. rejestru umów zawartych przez starostwo w 2016 r. w trybie zamówień publicznych. Organ przekazał wnioskodawcy żądane informacje, w której dokonano ukrycia danych osób fizycznych - stron umów. W tej sytuacji skarżący wskazując na ten fakt, wezwał organ do wydania decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji w tym zakresie. W odpowiedzi, organ poinformował, że wydanie decyzji nie było konieczne, ponieważ istota żądanej informacji nie dotyczyła udostępnienia zanonimizowanych danych osobowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi, stwierdził, że starosta dopuścił się bezczynności, która nie przybrała charakteru rażącego naruszenia prawa i zobowiązał go do załatwienia wniosku skarżącego - w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku.

Przypomniał, że starosta, jako organ jednostki samorządu terytorialnego stanowi organ władzy publicznej (art. 163 Konstytucji), a żądane informacje (rejestr umów) stanowią informacje publiczne w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Sąd uznał, że organ wprawdzie udzielił wnioskowanej informacji, jednak w sposób nie w pełni realizujący oczekiwania skarżącego wynikające z jego wniosku, gdyż pominął dane osobowe osób fizycznych - stron umów. Organ nie rozpatrzył zatem wniosku w całości, zgodnie z zawartym w nim żądaniem. Skoro zatem skarżącemu nie udzielono pełnej informacji publicznej, zgodnie z żądaniem wniosku, ani też nie odmówiono jej udostępnienia w formie decyzji administracyjnej, Sąd uznał, że starosta dopuścił się w sprawie bezczynności.

Jeżeli bowiem organ uważał, że żądane informacje podlegają ochronie na podstawie art. 5 ustawy, to wówczas powinien był wydać, na podstawie art. 16 ust. 1 tej ustawy, decyzję o odmowie udostępnienia informacji w tym zakresie. Nieudostępnienie pełnej treści żądanej informacji przy jednoczesnym niewydaniu decyzji odmownej stanowiło o bezczynności organu.

Odnosząc się do twierdzeń starosty, Sąd podkreślił natomiast, że w obecnie jednolitej linii orzeczniczej przyjmuje się, że dane osobowe podmiotów będących stronami umów zawieranych z podmiotami publicznymi, korzystających z majątku publicznego są jawne.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 stycznia 2018 r. II SAB/Go 126/17.