Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy w ramach opłaty za korzystanie ze środowiska gmina może zakupić worki do segregacji odpadów i przekazać je mieszkańcom w ramach sytemu gospodarki odpadami? Zakup odbyłby się na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś.


Odpowiedź:

W mojej ocenie, rada gminy może podjąć uchwałę o zakupie worków na odpady komunalne z opłat i kar środowiskowych. Dofinansowanie to mieści się w dyspozycji art. 400a ust. 1 pkt 8 p.o.ś.

Jednocześnie gmina powinna mieć na względzie, że zakupu worków na odpady można dokonać korzystając ze środków uiszczonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała gminy w tej sprawie dofinansowania zakupu worków na odpady powinna być podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885), art. 403 ust. 2 i art. 400a ust. 1 pkt 8 p.o.ś., mając na uwadze poprawę stanu środowiska w gminie w zakresie gospodarowania odpadami.


Uzasadnienie:

Co do zasady, wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także zakup worków na odpady (np. selektywnie zebrane) jest obowiązkiem właściciela nieruchomości i jego też obowiązkiem pozostanie w części nieprzejętej przez gminę.

Jednakże, art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228) wprowadził zmianę do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) - dalej u.u.c.p.g., dając radzie gminy możliwość przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zgodnie z art. 6r ust. 2a u.u.c.p.g., gmina może z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.