Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

W gminie znajduje się działka - nieruchomość niezabudowana. Właścicielem jest osoba prawna. Nieruchomość jest zaniedbana, porośnięta trawą, niezabezpieczona od jednej strony, przez co wykorzystywana przez osoby trzecie i zaśmiecana (butelki po alkoholu itp.). Gmina nie posiada uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.


Czy gmina ma możliwość podjęcia działań władczych prowadzących do zmuszenia właściciela do uprzątnięcia ww. nieruchomości?

Odpowiedź:

Właściciel jest zobowiązany do utrzymywania porządku na swoim terenie. Podstawą do egzekucji tego obowiązku jest art. 5 ust. 1 u.u.c.p.g. oraz postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Na tej podstawie wójt może wydać decyzję nakazującą uporządkowanie działki, wskazując sposób tego uporządkowania (poprzez wykoszenie trawy) i jeśli jest taka potrzeba - usunięcie odpadów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - dalej u.o.

Fakt, iż gmina nie objęła system gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, nie ma znaczenia dla wydania ww. decyzji.


Uzasadnienie:

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 26 ust. 2 u.o., wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, ma prawo nakazać posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. A zatem, organem właściwym do nakazania usunięcia odpadów jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.

Wykonywanie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 7 u.u.c.p.g. podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

Wójt gminy może również skorzystać z przepisów karnych u.u.c.p.g., tj. art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g., jeśli właściciel nieruchomości nie utrzymuje porządku na terenie swojej nieruchomości.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.