Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Policja prowadzi postępowanie w sprawie nielegalnego przetrzymywania dwóch dzików - prawdopodobnie w celach hodowlanych. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1226), zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa.

Kto jest uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa jako właściciela przetrzymywanych zwierząt?


Odpowiedź:

Dla analizowanego zagadnienia brak jest uregulowań prawnych wprost. W mojej ocenie, organem uprawnionym do reprezentowania Skarbu Państwa jako właściciela zwierząt dzikich (łownych) przetrzymywanych bezprawnie jest wojewoda.


Uzasadnienie:

Generalnie przedstawicielem Skarbu Państwa dla zwierząt łownych w stanie wolnym jest organ, na którego terenie doszło do pozyskania, w zależności od miejsca tego pozyskania.


Autor pytania nie podał informacji na ten temat. Zakładamy, że nie wiadomo, gdzie zwierzę zostało pozyskane (obwód łowiecki, poza obwodem).

Przetrzymywanie jest konsekwencją pozyskania zwierzęcia w sposób zabroniony. Równolegle do przetrzymywania wyróżnia się zabronione "posiadanie".

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej (Dz. U. Nr 116, poz. 981, z późn. zm.) - dalej r.z.b.p., jeżeli nie można ustalić miejsca bezprawnego pozyskania zwierzyny, podmiotem właściwym do jej zagospodarowania w imieniu Skarbu Państwa i pobrania środków pochodzących ze sprzedaży jej tuszy jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce jej wykrycia.

W pozostałych przypadkach w myśl § 3 r.z.b.p.:
Ustęp 1 - podmiotem właściwym do zagospodarowania w imieniu Skarbu Państwa zwierzyny bezprawnie pozyskanej w obwodzie łowieckim polnym i pobrania środków pochodzących ze sprzedaży jej tuszy jest właściwy miejscowo wojewoda.

Ustęp 2 - podmiotem właściwym do zagospodarowania w imieniu Skarbu Państwa zwierzyny bezprawnie pozyskanej w obwodzie łowieckim leśnym i pobrania środków pochodzących ze sprzedaży jej tuszy jest właściwy miejscowo nadleśniczy.

Ustęp 3 - podmiotem właściwym do zagospodarowania w imieniu Skarbu Państwa zwierzyny bezprawnie pozyskanej na terenie niewchodzącym w skład obwodów łowieckich i pobrania środków pochodzących ze sprzedaży jej tuszy jest właściwy miejscowo wojewoda.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.