Rozporządzenie zmienia częściowo wymogi formalne wnoszenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący nie będzie zobligowany do dołączenia do pisma odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwa do jego wniesienia. Wystarczający będzie tylko dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania uczestnika postępowania odwoławczego.

Zgodnie ze zmienionym § 7 rozporządzenia, korespondencja w sprawie odwoławczej kierowana przez strony i uczestników postępowania odwoławczego nie będziej już mogła być wysłana faksem. Komunikacja oraz korespondencja między uczestnikami następować będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub w formie pisemnej

Rozporządzenie nakazuje również złożyć wniosek do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w razie zainteresowania przez strony postępowania aktami sprawy odwoławczej, w trakcie trwania postępowania. Skutkiem tego jest uchylenie § 23 rozporządzenia, zgodnie z którym skład orzekający mógł odmówić udostępnienia stronom treści dokumentacji postępowania, jeśli mogła ona zawierać informacje chronione na podstawie odrębnych przepisów.

Zmianie ulega także § 13 ust. 2 rozporządzenia. Zgodnie z nim, uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego może wnieść sprzeciw również, co do uwzględnienia w części zarzutów przez zamawiającego. Poprzednie regulacje zezwalały na złożenie sprzeciwu wyłącznie w razie uwzględnienia całości zarzutów.

Odmiennie przedstawiają się także regulacje odnośnie wniosku ws. wyznaczenia trzyosobowego składu do badania sprawy. Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia, skład orzekający dokonując na posiedzeniu niejawnym niezbędnych czynności formalnoprawnych i sprawdzających, może w sprawach zawiłych i precedensowych wystąpić do prezesa KIO z umotywowanym wnioskiem o wyznaczenie szerszego składu do rozpoznania sprawy. 

Poprzez wprowadzenie jako podstawowej formy korespondencji środków komunikacji elektronicznej zmianie ulegają także obowiązki dotyczące zawiadamiania uczestników o rozprawie. Domniemywa się, że w razie wysłanie zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dzień przesłania takiej korespondencji stanowi dzień doręczenia, jeśli odbiorca potwierdził ten fakt, zaś pismo zostało wysłanie niezwłocznie także w formie pisemnej.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami