Uchwałę w sprawie ważności wyboru Prezydenta RP Sąd Najwyższy podejmuje w ciągu 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą I podstawą jest art. 15 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów).

Czytaj: SN: Brak zaświadczenia o prawie do głosowania to wina obcej poczty i wyborcy, a nie konsula>>

Sąd Najwyższy rozstrzygnie o ważności wyborów zorganizowanych 12 lipca 2020 r. na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą.

Czytaj: PKW: Nie było naruszeń wpływających na wynik wyborów>>

Rozpoznano 466 protestów - bez wpływu na wynik

Do Sądu Najwyższego wpłynęło w sumie ponad 5800 protestów wyborczych. Do środy (29 lipca) do godz. 16.00 Sąd Najwyższy rozpoznał w sumie 466 protestów wyborczych, w tym:

  • zarzuty 23 protestów SN uznał za zasadne, lecz stwierdzone naruszenia nie miały wpływu na wynik wyborów,
  • w przypadku 108 protestów zarzuty zostały uznane za niezasadne,
  • pozostałych 337 protestów SN pozostawił bez dalszego biegu.

 

W najbliższych dniach należy się spodziewać rozpoznania protestów, które są łączone do wspólnego rozpoznania - informuje Krzysztof Michałowski z Zespołu Prasowego Sądu Najwyższego.

76 protestów zostało połączonych do wspólnego rozpoznania. Zarzuty tych protestów dotyczą opóźnionego doręczenia pakietów wyborczych przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagranicznych operatorów pocztowych – SN wydał opinię, że w tym zakresie zarzuty protestów są bezzasadne. W pozostałym zakresie SN postanowił pozostawić protesty bez dalszego biegu.

Zasady uznawania protestów za słuszne

Wnoszący protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których je opiera.

Protest może być wniesiony z powodu:

  1. dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI kodeksu karnego, którego popełnienie ma wpływ na przebieg głosowania, na ustalenie wyników głosowania lub na wyniki wyborów lub
  2. naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, które ma wpływ na wynik wyborów.

Protest dotyczący sprawy, co do której istniała możliwość wniesienia przed dniem głosowania skargi lub odwołania do sądu lub do Państwowej Komisji Wyborczej pozostawia się bez dalszego biegu.

Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający warunków formalnych (przedwczesny, spóźniony, wniesiony np. przez ePUAP), w tym nie zawierający sformułowanych zarzutów oraz nie przedstawiający lub nie wskazujący dowodów, na których składający protest opiera swoje zarzuty.