Rozpoczyna się okres wzmożonej aktywności organów prowadzony w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 77 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, nadanym na mocy Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1110), która weszła w życie z dniem 9 października 2011 roku, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.


Przepisy ww. Ustawy nie odpowiadają jednak wprost na wiele pytań, m.in., od jakiego momentu należy liczyć upływ 3-letniego terminu, powyższe wątpliwości nie zostały również dotąd rozstrzygnięte przez orzecznictwo.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Budownictwo>>>