Co zrobić w przypadku nieprawidłowego oznaczenia nieruchomości?

Kto i w jaki sposób powinien egzekwować prawidłowe oznaczenie numeru adresowego nieruchomości?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) - dalej u.p.g.k., właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.


Na tabliczce, o której mowa powyżej, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości (art. 47b ust. 2 u.p.g.k.).W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu (art. 47b ust. 4 u.p.g.k.).


Egzekwowanie powyższego obowiązku należy do gminy. Jak bowiem stanowi art. 47a ust. 1 pkt 2 u.p.g.k., do zadań gminy należy umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy. Jeśli chodzi o sankcje za niedopełnienie powyższego obowiązku, to wskazać należy, że zgodnie z art. 64§ 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 482), kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .