Umowy, którą podpisywali z Gminą Fałków odbiorcy wody, przewidywały możliwość ich rozwiązania w przypadku niewykonania lub nienależytego ich wykonania, czyli w sytuacji np. zerwania plomby na wodomierzu czy nie dopuszczenia do niego pracownika wodociągów. Według przepisów jest to karane grzywną, ale nie stanowi podstawy do zerwania kontraktu.


Gmina przyjęła także, ze w przypadku uszkodzenia wodomierza, będzie ustalać ilość pobranej wody na podstawie średniego zużycia w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jednak przepisy wyraźnie mówią o okresie trzymiesięcznym. Przyjęcie okresu dwukrotnie dłuższego gmina tłumaczyła zmiennym zużyciem wody na wsi, zależnym od pór roku. Podpisywane umowy nie określały też terminu rozpatrywania reklamacji klientów.


Prezes UOKiK uznała, że Gmina Fałków naruszała zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na nią łączną karę 1 642 zł, nakazując zmianę nieprawidłowych postanowień w umowach.