Jednym z warunków udziału w prowadzonym przez gminę Ożarów przetargu na usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych było posiadanie przez wykonawcę bazy transportowo-magazynowej na terenie tej gminy. 

Postępowanie prowadzone przez Urząd, wykazało iż gmina wykorzystała pozycję dominującą by umożliwić zwycięstwo w postępowaniu swojej spółce komunalnej. Tylko ona bowiem spełniała wszystkie warunki uczestnictwa. W efekcie doszło do wyłączenia konkurencji na terenie gminy Ożarów.

Od dnia doręczenia decyzji prezesa UOKiK, gmina ma 9 miesięcy by zorganizować nowy przetarg. Decyzja jest prawomocna.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl