Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 143 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa >>>

Analogicznie zgodnie z regulacją wynikającą z art. 143b ust. 8 p.z.p. wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

Umowy te nie stają się załącznikami do umowy o zamówienie publiczne, której jawność wynika z art. 139 ust. 3 p.z.p. i zgodnie z dyspozycją tego przepisu podlegają one udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 poz. 782) dalej u.d.i.p. Jednak z u.d.i.p. wynika, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. Jednocześnie prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Brak skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa uzasadnia odtajnienie oferty >>>

Ponadto prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Biorąc powyższe pod uwagę umowa, o której mowa w pytaniu, stając się sprawą publiczną w zakresie realizacji zamówienia publicznego, której treść jest w dyspozycji zamawiającego, przy uwzględnieniu ewentualnej tajemnicy przedsiębiorstwa i respektowaniu ograniczenia prywatności osób fizycznych i jej treść w zakresie, w jakim odpowiada sprawie publicznej jest ujawniana przy zastosowaniu regulacji u.d.i.p.

W temacie dotyczącym informacji publicznych warto przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie z dnia 27 maja 2008 r. (II SAB/Wa 28/08) gdzie czytamy: „(...) Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. (...) Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej, związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części ich dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od nich.(...)”.