Jednostka samorządu terytorialnego chce udzielić dotacji niepublicznej placówce oświatowej w bieżącym roku budżetowym, tak aby placówka ta mogła być dofinansowana od początku nowego roku szkolnego.

Z art. 90 ustawy o systemie oświaty wynika, że dotację podmiotową można przyznać tylko pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Oznacza to praktycznie, że nie można w tym trybie udzielić dotacji od 1.09 dla wniosku złożonego w tym samym roku budżetowym.

Pytanie dotyczy możliwości udzielenia dotacji celowej z art. 176 ustawy o finansach publicznych na rozpoczęcie działalności i sfinansowanie jej w okresie od września do grudnia.

Odpowiedź

Z art. 176 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  wynika, że dotacji jednostka samorządu terytorialnego może udzielić na "cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki".

Zadania samorządu terytorialnego, polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, nie obejmują edukacji niepublicznej (zob. art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym ).
 

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)