Przepisy zamówieniowe zezwalają na to by, wykonawca mógł polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych, ekonomicznych innych podmiotów. Jak czytamy na portalu "Rynek Infrastruktury", wprowadzenie regulacji art. 26 ust. 2b p.z.p. miało na celu wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy oraz zwiększenie konkurencyjności postępowań o udzielenie zamówienia. Eksperci jednak podkreślają, że zapisy dot. podmiotów trzecich nie dotyczą tylko kwestii formalnych, ale posiadania wiedzy i doświadczenia, które pozwolą wykonać dane zamówienie.

Solidarna odpowiedzialność jest niezależna od woli podmiotu trzeciego >>

Grupa KZP przypomina, że to zadaniem wykonawcy jest udowodnienie tego, że dysponuje zasobami podmiotów trzecich i że jest do tego uprawniony. To wykonawca musi przedstawić, w jakim zakresie nastąpiło udzielenie potencjału innego podmiotu. Poleganie na doświadczeniu podmiotów trzecich nie może być użyczeniem dokumentu dla formalnego wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Cały artykuł dostępny jest tu>>>>>>>

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl