W procedurze likwidacji szkoły publicznej w ogóle nie występują strony, bowiem nie toczy się w tej sprawie postępowanie administracyjne.

Nauczyciele nie biorą udziału w tej procedurze, ani indywidualnie, ani jako rada pedagogiczna. W myśl art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Powyższe kompetencje organu prowadzącego wykonuje odpowiednio do typu szkoły: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.

Natomiast w pewien sposób nauczyciele mogą brać udział (zabrać głos) w procedurze likwidacji szkoły za pośrednictwem związku zawodowych. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 29 listopada 2010 r., sygn. akt I OPS 2/10, uznał, że uchwała o zamiarze likwidacji szkoły i uchwała o likwidacji szkoły są aktami prawnymi podejmowanymi w sprawie objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego stosownie do przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 ze zm.), z tym że przedstawienie do zaopiniowania projektu jednej z nich oznacza dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 19 ust. 2.

Na podstawie powyższej ustawy organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080) ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. NSA uznał, że do takich aktów należy uchwała o zamiarze likwidacji szkoły publicznej oraz uchwała o likwidacji szkoły publicznej. Wobec tego organ stanowiący ma obowiązek skierować założenia albo projekt uchwały do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Chodzi tu o władze statutowe związku uprawnione do opiniowania, najczęściej organy centralne lub regionalne. Związek może sprawę scedować na niższy szczebel i upoważnić do wyrażenia opinii nawet organizację zakładową.

Uchwały o zamiarze likwidacji oraz o likwidacji szkół są niezgodne z prawem, jeśli nie były opiniowane przez związki zawodowe – wyrok NSA z dnia 23 lutego 2011 r., sygn. akt I OSK 2028/10.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080)