Zbiór wzorów, które są pomocne zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom biorącym udział w przetargach publicznych, zawiera publikacja "Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami", wydana przez LexisNexis.

Wzory związane są z czynnościami lub oświadczeniami składanymi w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto, w treści wzorów zawarte są praktyczne uwagi dotyczące wskazanych w nich instytucji prawnych, wzbogacone orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do prawników praktyków, pracowników jednostek sektora finansów publicznych, którzy na co dzień zobowiązani są do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w związku z wydatkowaniem środków publicznych.

Może być również przydatna wykonawcom ubiegającym się o publiczne zamówienia, którzy jako uczestnicy postępowania niejednokrotnie przygotowują oferty, składają wnioski i wyjaśnienia.

 

Więcej o publikacji >>