Samorządowa Karta Praw Rodzin to akt zaproponowany przez Ordo Iuris. W łódzkim obowiązuje od stycznia 2020 roku. W swojej treści, choć nie zawiera bezpośrednio odniesień do do społeczności LGBT+, to podkreśla rolę rodziny bazującej na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Według uchwały, to właśnie rodzina jest fundamentem ładu społecznego i podstawową wspólnotą społeczną, która stanowi optymalne środowisko rozwoju człowieka. Treść deklaracji budzie jednak zaniepokojenie Komisji Europejskiej.

Przeciwko uchyleniu deklaracji zagłosowało 17 radnych, przy 13 głosach za i jednym wstrzymującym się.

Świętokrzyskie zmodyfikowało uchwałę

W środę na nadzwyczajnej sesji tzw. uchwałę anty-LGBT uychylili radni województwa świętokrzyskiego. W trakcie obrad Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego poinformował, że w następstwie przyjęcia uchwały „w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT" 19 czerwca 2019 roku, Komisja Europejska wstrzymała procedury opiniowania programu operacyjnego na lata 2014-20 wraz z instrumentem REACT-EU. Jak wyjaśniał marszałek, Komisja Europejska podkreśliła, że uznanie terytoriów, miejsc pracy lub usług wolnych od LGBT niepożądanymi, stanowi działanie sprzeczne z wartościami określonymi w Art. 2. o Unie Europejskiej.

Region w korespondencji kierowanej do KE przekonywał, uchwała podjęta przez sejmik nie ma wymiaru aktu normatywnego, nie tworzy nowych praw i obowiązków, nie jest aktem prawa miejscowego. Nie odnosi się do tworzenia stref wolnych od LGBT i nie wskazuje, że takie strefy miałyby powstawać. - Co najważniejsze, nie wywiera żadnego wpływu na przepisy i zasady regulujące wdrażanie regionalnego programu operacyjnego naszego województwa. Wyjaśnienia te były dla KE niewystarczające. Dalszą korespondencje z Komisją prowadziło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – powiedział Bętkowski.

Małopolska powołuje pełnomocnika i radę ds. równego traktowania, inne województwa trwają przy uchwałach anty LGBT>>
 

Uchwała „przeciw LGBT” już nie obowiązuje

Radni przyjęli uchwałę w sprawie "poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania". Przewidziano, że wraz z przyjęciem tego stanowiska, straci moc uchwała "przeciw LGBT" z czerwca 2019 roku.

W uzasadnieniu uchwały napisano, że sejmik województwa świętokrzyskiego stać będzie na straży praworządności, obowiązującego w Polsce prawa oraz dobrych obyczajów. Zaznaczono, że samorząd będzie się sprzeciwiać "wszystkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię światopogląd lub orientację. Wszelkie przejawy takiej dyskryminacji będziemy eliminować w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji". W uchwale podkreślono jednocześnie, że „będąca źródłem prawa w Polsce konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz poglądami. Z całą mocą sprzeciwiać się będziemy jakiekolwiek próbie naruszenia tych uprawnień poprzez ograniczanie suwerenności rodziny oraz narzucanie nieakceptowany przez nią zachowań poglądów i postaw".

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 25 radnych, trzech wstrzymało się od głosu. Dwie osoby były nieobecne.

 

Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek

Sprawdź  
POLECAMY

Radni Małopolski i Lubelskiego o deklaracji zadecydują 27 września

Uchwały dotyczącej LGBT nie uchyli, ale zmodyfikuje także Małopolska. Marszałek Małopolski Witold Kozłowski zapowiedział, że projekt zmian ma zostać przedstawiony na sesji sejmiku 27 września.

Marszałek Kozłowski podkreśla, że nowelizacja deklaracji z 2019 r. to drugi krok w tzw. małopolskim konsensusie. Pierwszym było powołanie w ubiegłym tygodniu pełnomocnika i rady ds. równego traktowania i praw rodziny. Zarząd województwa i klub radnych PiS liczą, że nowelizacja zadowoli Komisję Europejską, która uznała deklarację z 2019 r. za dyskryminującą mniejszości seksualne i poinformowała samorząd o możliwości wstrzymania unijnych funduszy.

- Mam nadzieję, po różnych konsultacjach, że to definitywnie uspokoi proces konsultacji programu REACT-EU, jak również dalszych negocjacji dotyczących regionalnego programu operacyjnego" – powiedział na konferencji prasowej marszałek Kozłowski.

Jak zaznaczył, w projektu deklaracji usunięte zostały, zgodnie z oczekiwaniami, wszystkie zapisy dotyczące wrażliwych tematów, nieprecyzyjnych terminów, czyli dotyczących sprzeciwu wobec ideologii LGBT. - Utrzymano zaś zapisy, może w innym kształcie, ważne dla każdej małopolskiej rodziny i odwołanie się do tysiącletniej tradycji narodu i państwa polskiego, ale i wielowiekowego umiłowania Polaków do wolności - zaznaczył marszałek Kozłowski.

Modyfikacje „uchwały anty LGBT” zapowiadają także radni sejmiku województwa lubelskiego.  Ma to się stać 27 września. Z treści uchwały mają zostać usunięte sformułowania odnoszące się do „ideologii LGBT”.

Komisja z uwagą śledzi działania samorządów w Polsce

- Z uwagą zapoznajemy się z najnowszymi wydarzeniami związanymi z tzw. „strefami wolnymi od ideologii LGBT” w Polsce. Widzimy ruch w dobrą stronę i oczekujemy, że inne regiony pójdą w tym samym kierunku. Będziemy nadal uważnie śledzić sytuację w kontekście toczącego się postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego - powiedział PAP rzecznik KE Christian Wigand.

Dodał, że KE obecnie analizuje odpowiedź Polski na wezwanie do usunięcia uchybienia przed podjęciem decyzji o dalszych krokach.

- Komisja ma jasne stanowisko w sprawie takich rezolucji i stref. Pozwolę sobie przypomnieć słowa przewodniczącej von der Leyen: Strefy wolne od LGBTQI to strefy wolne od ludzkości i nie ma na nie miejsca w naszej Unii - zaznaczył Wigand.