Zgodnie z przepisami specustawy "ukraińskiej", świadczenie (generalnie w wysokości 40 zł od osoby na dzień) może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, od 24 lutego.

Czytaj także: Ośrodki pomocy społecznej zajmą się świadczeniem 40 zł na pomoc dla uchodźców>>

 

Początkowo obsługą zajmowały się tylko urzędy miast i gmin

Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 marca br. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty przewidywało, że wniosek składa się do urzędu gminy lub miasta. I to na pracowników urzędu gminy nałożono obowiązek weryfikacji wniosków.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z inicjatywy Związku Miast Polskich zmieniło jednak przepisy. W znowelizowanym rozporządzeniu z 22 marca br., które weszło w życie od 24 marca, określiło, że zadania związane z przyznawaniem świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy realizuje jednostka organizacyjna gminy lub gminna osoba prawna. I to upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej dokonują weryfikacji wniosków. Rozwiązanie to ma odciążyć urzędy gmin, które są obecnie zaangażowane m.in. w rejestrację uchodźców z Ukrainy.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Miasta przyjęły trzy różne ścieżki

Przed nowelizacją rozporządzenia niektóre miasta rozpoczęły realizację tych świadczeń w ramach np. wydziałów Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Inne, wychodząc z ogólnych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, zleciły realizację tych zdań jednostkom organizacyjnym np. centrum świadczeń (Gdańsk) lub miejskim ośrodkom pomocy społecznej (np. Łódź, Bydgoszcz).

Część samorządów (m.in. Włocławek i Olsztyn) wstrzymała się zaś z przyjmowaniem wniosków, bo chciała, aby ich realizacją zajmowały się miejskie ośrodki pomocy społecznej. Czekały na zmianę przepisów rozporządzenia.

 

Uchwałą czy zarządzeniem

Ale i po nowelizacji rozporządzenia pojawiły się niejasności w jakim trybie przekazać to zdanie np. do ośrodka pomocy społecznej. Jedne gminy podejmowały uchwały w sprawie zmiany statusu jednostek dopisując te zdania. Inne podejmowały uchwały na podstawie art 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym przekazując upoważnienia do załatwienia tych spraw (po nowelizacji specustawy, taki tryb jest jednak błędny, gdyż świadczenie nie jest przyznawane w formie decyzji). W innych przepadkach, następowało to w formie zarządzenia organu wykonawczego. Także organy nadzoru różnie podchodziły i podchodzą do tej kwestii przyznając, że brak jest jednoznacznej linii interpretacyjnej.

- Samorządy mają pytania i wątpliwości w jakim trybie przekazać to zdanie, czy wystarczy to zrobić zarządzeniem wójta lub prezydenta czy potrzebna jest do tego uchwała rady - przyznaje Cezary Widomski, zastępca dyrektora wydziału prawnego nadzoru i kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Może to być zarówno uchwała organu stanowiącego, jak i zarządzenie organu wykonawczego. Wybór należy do jednostek samorządu terytorialnego. W razie wątpliwości, jednostki samorządu terytorialnego mogą zwracać się do organu nadzoru – informuje wydział prasowy MSWiA odpowiadając na pytanie Prawo.pl