PCB od 1 stycznia 2011 r. są odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. Dlatego jeżeli jakieś przedsiębiorstwo nie usunęło tych substancji, to teraz grozi mu grzywna albo kara ograniczenia wolności.

PCB, czyli polichlorowane bifenyle, są szkodliwe. Dlatego dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, która narzuca ograniczenia dotyczące urządzeń zawierających PCB, została transponowana do polskiego prawa w 2001 r. Zgodnie z tymi przepisami z końcem 2010 roku dobiegł końca dziewięcioletni okres przejściowy na realizację obowiązku usunięcia i unieszkodliwienia wszystkich zasobów PCB. Ci, którzy nie zapewnili usunięcia i unieszkodliwienia PCB i urządzeń, które je zawierają, mogą też narazić się na dodatkowe sankcje. Oprócz grzywny i aresztu wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać decyzję nakazującą posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania odpadów, wskazując sposób wykonania tej decyzji.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 3 stycznia 2011 r.