Znowelizowane rozporządzenie przewiduje usystematyzowanie i uporządkowanie katalogu stanowisk w służbie cywilnej oraz zwiększenie przejrzystości i czytelności stanowisk. Zmiany przewidują też dostosowanie minimalnych mnożników kwoty bazowej do zmian płacy minimalnej oraz utworzenie wspólnej dla wszystkich urzędów tabeli płacowej.

W Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. rozporządzenie stanowiskowo-płacowe, czyli rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. 

Czytaj też: W 2020 roku wzrosły płace w służbie cywilnej, ale nadal w wielu urzędach są niskie>>

Najważniejsze regulacje rozporządzenia

Najważniejsze regulacje rozporządzenia to uproszczenie i usystematyzowanie katalogu stanowisk, na których mogą być zatrudniani członkowie korpusu służby cywilnej oraz rezygnację z tych stanowisk, które są niewykorzystywane lub wykorzystywane na niskim poziomie.

Główne założenia planowanej zmiany to:

  1. przeniesienie stanowisk o charakterze uniwersalnym do ogólnego wykazu stanowisk wspólnego dla wszystkich urzędów i ograniczenie liczby odrębnych wykazów dla poszczególnych kategorii urzędów oraz likwidacja stanowisk niewykorzystywanych;
  2. uproszczenie nazewnictwa stanowisk, przy założeniu, że doprecyzowanie zakresu zadań realizowanych na tych stanowiskach będzie dokonywane w opisach stanowisk, a nie w rozporządzeniu;
  3. uporządkowanie przypisania stanowisk do grup stanowisk;
  4. zmiany porządkujące, dostosowujące katalog stanowisk do zaistniałych zmian w prawie.

Wprowadzenie zmian w katalogu stanowisk zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia umożliwi utworzenie jednej, wspólnej dla wszystkich urzędów tabeli stanowisk.

Jedna tabela płacowa

Konsekwencją propozycji ustanowienia jednej wspólnej tabeli stanowiskowej jest opracowanie jednej tabeli określającej przedziały mnożników kwot bazowych dla poszczególnych grup stanowisk oraz modyfikacja minimalnego i maksymalnego mnożnika kwot bazowych członków korpusu służby cywilnej – w sposób umożliwiający wykorzystanie tej tabeli przez wszystkie urzędy w służbie cywilnej i uwzględniający poziom środków na wynagrodzenia posiadanych przez te urzędy.

Nazwy stanowisk z nowego katalogu będą obowiązywały od 1 sierpnia br. Do tego czasu dyrektorzy generalni mają czas na przeprowadzenie odpowiednich czynności wynikających z wprowadzanych zmian. Wspólna tabela płacowa dla wszystkich urzędów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

W rozporządzeniu podkreślono, że jego wejście w życie nie może stanowić przyczyny uzasadniającej obniżenie wynagrodzenia zasadniczego przysługującego na zajmowanym stanowisku urzędniczym ani zmianę stanowiska urzędniczego. Jednak w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia pracodawca zaproponuje członkowi korpusu służby cywilnej, zajmującemu w dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowisko urzędnicze nieprzewidziane w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nowe warunki pracy wynikające z dotychczas zajmowanego stanowiska urzędniczego.

Przyczyny nowelizacji

Istniały do tej pory stanowiska, na których realizowane były zadania o zbliżonym charakterze, mające różne nazwy w zależności od urzędu. W różny sposób przypisywane były też niektóre stanowiska do grup stanowisk, np. stanowiska kierownicze umieszczane były w niektórych urzędach w grupie stanowisk koordynujących, w innych w grupie stanowisk samodzielnych, jeszcze w innych – w grupie stanowisk specjalistycznych. 

Rozporządzenie oraz tabele stanowisk dostępne są tutaj>>