Główną ideą szkolenia jest upowszechnienie wiedzy na temat możliwości zastosowania elementów społecznych na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze szczególnym naciskiem na tzw. klauzule społeczne przewidziane w przepisie art. 22 ust. 2 oraz przepisie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), m.in. przez prezentację unijnych oraz polskich regulacji prawnych dedykowanych temu zagadnieniu wraz ze wskazaniem na zmiany wprowadzone w bieżącym roku oraz przedstawienie przykładowych zapisów w dokumentacji zamówienia, jak też praktycznych przykładów z poziomu instytucji zamawiających, które z powodzeniem zastosowały przedmiotowe rozwiązania.

Szkolenie, które odbędzie się 24 października 2014 r. w Warszawie, w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych, jest adresowane do przedstawicieli organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zamówienia publiczne.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Źródło: www.uzp.gov.pl