Czy osoba prywatna, która dokonała zgłoszenia o wystąpieniu szkody w środowisku na podstawie art. 24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.) - dalej u.z.s.ś. , ma możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (art. 24 ust.7 u.z.s.ś. )?

Gdyby organ w ten sposób załatwił sprawę -po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i uznaniu, że zgłoszona szkoda nie kwalifikuje się w świetle u.z.s.ś. - jako szkoda w środowisku.

Odpowiedź

Osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia, może uczestniczyć w postępowaniu. Podstawą jest tu okoliczność żądania czynności organu. Jeśli jednak organ wyda postanowienie o wszczęciu postępowania, osoba taka, dokonująca zgłoszenia, traci przymiot strony postępowania.

Uzasadnienie:

Organ administracji publicznej pomiędzy dokonaniem zgłoszenia, a postanowieniem o wszczęciu postępowania prowadzi czynności, które można zakwalifikować jako mające na celu dokonanie wstępnej weryfikacji dokonanego zgłoszenia.

To postępowanie, lub też ściśle ten element postępowania nie jest uregulowany w art. 24 u.z.s.ś. Oznacza to, że nie mają do niego zastosowania wymogi wynikające z tego przepisu, w tym i ograniczenia co do udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.)