„Samorząd świadczy o sile naszej demokracji. Im bliżej obywatela podejmowana jest decyzja, tym bardziej jest ona skuteczna i demokratyczna” - powiedział Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji podczas uroczystego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z okazji Dnia Samorządowca. Minister podkreślił, że gdy nie ma samorządu, to nie ma też w pełni demokratycznego państwa. „To widać na przykładzie Ukrainy” – dodał.

Minister administracji i cyfryzacji podkreślał także, że polskie relacje rząd – samorząd są wzorem dla innych: przyjeżdżają do nas partnerzy np. z Ukrainy, czy Tunezji, którzy chcą wykorzystać nasze doświadczenia w swoich krajach.

Trzaskowski mówił też, że relacje między rządem i samorządem to klucz do poprawy realizacji zadań publicznych, które mają służyć obywatelom. - Dlatego rola Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego jest tu kluczowa - podkreślił.

„Bardzo nam zależy, żebyście państwo mogli działać w sposób bardziej elastyczny, żebyśmy mogli wspólnie oszczędzać pieniądze, dlatego w tej ustawie pojawiły się różnego rodzaju ułatwienia dla samorządów jak możliwość tworzenia związków gminno-powiatowych, czy zachęty finansowe”- mówił minister Trzaskowski na temat przygotowywanej ustawy
samorządowej.

Z okazji Dnia Samorządowca szef resortu administracji złożył także życzenia przedstawicielom JST: „W tym dniu życzę Państwu wszystkiego dobrego, by nasza współpraca rozwijała się w jak najlepszy sposób, a w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych wszystkim tutaj obecnym życzę powodzenia”- powiedział.

W trakcie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w której również wziął udział Bogdan Dombrowski, podsekretarz stanu w MAC, miała miejsce m.in. debata systemowa dot. finansów JST.

Ponadto w czasie obrad komisji z 28 projektów, przesłanych do zaopiniowania, przyjęto m.in.:
- Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
- Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Sprawiedliwości);
- Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego – (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju);
- Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013 r.;
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej;
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy;
- Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej);
- Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych;
- Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych;
- Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne;
- Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca;
- Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego;
- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”;
- Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;
- Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).