Pytanie:
Czy syn starosty może być dyrektorem jednostki organizacyjnej powiatu? Jeśli nawet bezpośrednio podlega on pod wicestarostę?

Odpowiedź:
Zdaniem autora, syn starosty nie może pełnić funkcji dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.

Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 26 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.o.p.s., małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach samorządowych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Przepis ten dotyczy miedzy innymi osób zatrudnionych w starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Krewnymi poza małżonkiem są: rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo i dzieci rodzeństwa, natomiast za powinowatych pierwszego stopnia uważa się teściów i dzieci współmałżonka z poprzednich związków.

Co ważne, zakaz zatrudniania członków rodziny, o którym mowa w art. 26 u.o.p.s. dotyczy jedynie sytuacji, w których między spokrewnionymi zachodzi stosunek bezpośredniej podległości służbowej. W mojej opinii, niezależnie od szefa w osobie wicestarosty, starosta jest bezpośrednim przełożonym dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu. Zależność ta nie miałaby miejsca wówczas, gdyby syn starosty był szeregowym pracownikiem jednostki organizacyjnej powiatu lub zajmował w niej stanowisko kierownicze podległe dyrekcji jednostki.

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami