W dniu 18 lutego 2011 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 36, poz. 190) . Zmiany mają na celu odformalizowanie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, a w konsekwencji zmniejszenie liczby spraw kierowanych do sądów. Istotnym jest, że umożliwienie strażnikom gminnym (miejskim) prowadzenia postępowania mandatowego w reakcji na niektóre wykroczenia zakłócające porządek publiczny, stanowi gwarancję szybkiego i skutecznego działania organów odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 marca 2011 r. z wyjątkiem zmienianego § 2 ust. 2. zmienianego rozporządzenia, który nowe brzmienie otrzymuje z dnie ogłoszenia rozporządzenia zmieniającego.


Pisaliśmy o tym również:
Większe uprawnienia straży gminnych (miejskich)

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 190)