W postępowaniu z udziałem społeczeństwa padły uwagi dotyczące przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Odpadami dla województwa, powiatu i gminy.
Czy takie uwagi należy uwzględnić w kontekście prowadzonego postępowania?

Odpowiedź:

Uwagi i wnioski zgłoszone w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa powinny być przez organ rozpatrzone i – w miarę potrzeby – uwzględnione w opracowywanym dokumencie.

Uzasadnienie:

Udział społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzony jest w trybie art. 54 ust. 2 i art. 39–43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś . Zgodnie z art. 42 i art. 55 ust. 1 i 3 u.o.o.ś ., organ opracowujący projekt danego dokumentu rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa i uwzględnia je – w miarę potrzeby – w opracowywanym dokumencie. Do dokumentu dołącza się pisemne podsumowanie, w jaki sposób i w jakim zakresie zgłoszone uwagi i wnioski zostały w danym dokumencie uwzględnione.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)