Pytanie:
Jak należy postąpić w przypadku, gdy w złożonym u starosty projekcie prac geologicznych zaprojektowano jednocześnie wykonanie otworów odwodnieniowych i obserwacyjnych?

Odpowiedź:
Starosta może zatwierdzić projekt robót geologicznych jedynie w zakresie swojej właściwości rzeczowej, określonej w art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 196) – dalej pr. geol. Jeżeli zakres przedłożonego projektu wykracza poza zakres kompetencji starosty, organ powinien przekazać taki projekt zgodnie z właściwością (art. 66 § 1 lub art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej k.p.a.).

Uzasadnienie:
Zadania administracji geologicznej wyznaczone zostały w art. 161 pr. geol. Wskazano tam, że rozstrzygnięcia spraw w zakresie kontroli i nadzoru nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych (art. 158 pr. geol.), należą do marszałka województwa, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla starosty i ministra właściwego do spraw środowiska. W związku z faktem, że w art. 161 ust. 2-4 pr. geol. nie zostały wymienione otwory monitoringowe (o których mowa w pytaniu), taki projekt robót podlega zatwierdzeniu przez marszałka województwa.

W przywołanej regulacji wskazano, że do kompetencji starosty należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót dotyczących odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h (art. 161 ust. 2 pkt 4 pr. geol.).

W związku z faktem, że w pytaniu nie podano wydajności projektowanego odwodnienia, nie można jednoznacznie udzielić odpowiedzi.

Jeśli wydajność projektowanego odwodnienia przekracza 50 m3/h, starosta powinien przekazać wniosek o zatwierdzenie takiego projektu robót marszałkowi województwa (art. 243 k.p.a.).

Jeżeli natomiast planowana wydajność odwodnienia budowlanego mieści się w określonej w art. 161 ust. 2 pkt 4 pr. geol. granicy, starosta ma obowiązek skorzystać z zapisów art. 66 § 1 k.p.a., wydając decyzję jedynie w zakresie swojej właściwości