Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Czy starosta może wydać decyzję zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) - dalej u.l. dla lasu będącego własnością powiatu?

Czy powinien wystąpić do SKO o wydanie decyzji lub wskazanie innego organu?


Odpowiedź:

W mojej ocenie, w postępowaniu o wydanie decyzji w oparciu o art. 19 ust. 3 u.l. starosta byłby stroną jako reprezentant Skarbu Państwa, zatem powinien wyłączyć się z tego postępowania i zwrócić do SKO o wyznaczenie innego równorzędnego organu do załatwienia sprawy.


Uzasadnienie:

Orzekanie w sprawie nałożenia obowiązków wynikających z ISL na właściciela lasu należącego do powiatu, który jest reprezentowany przez starostę, byłoby orzekaniem we własnej sprawie, a zatem byłoby sprzeczne z zasadą nemo iudex in causa sua (nikt nie może być sędzią we własnej sprawie). Zasada ta ma zastosowanie w sytuacji, w której bezstronność organu budzi uzasadnioną wątpliwość, czego konsekwencją jest wyłączenie go z toczącego się postępowania. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2001 r., III RN 104/00, organ gminy, który wydał decyzję w sprawie będącej przedmiotem postępowania administracyjnego, "nie może być równocześnie stroną tego postępowania w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a." (por. wyrok NSA z dnia 11 marca 2008 r., OSK 339/07). Ta zasada ma zastosowanie także do organu powiatu - starosty.


Stwierdzenie istnienia okoliczności wymienionych w art. 24 § 1 k.p.a. jest wystarczającą przesłanką wyłączenia z mocy prawa, a zatem nie jest konieczne wykazanie, że istnienie takiej przyczyny rzeczywiście spowodowałoby stronniczość organu.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.