Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Odpowiedź


Starosta może wydać decyzję o pozwoleniu na budowę dla kierownika wydziału, który zajmuje się wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem, że osoba ta będzie wyłączona od udziału w postępowaniu w sprawie, w której jest stroną.

Uzasadnienie

Starosta jest organem administracji publicznej wykonującym zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Do jego kompetencji należy wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę – zob. art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

O wyłączeniu starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej można mówić w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 25 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – dalej k.p.a. Z okoliczności faktycznych sprawy nie wynika, aby zachodziła podstawa do wyłączenia organu od załatwienia sprawy.

Natomiast w sytuacji, gdy z wnioskiem o pozwolenie na budowę występuje kierownik wydziału zajmujący się prowadzeniem postępowań i wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę podlega on wyłączeniu od załatwienia sprawy, w której jest stroną (wnioskodawcą) w trybie przewidzianym w art. 24 § 1 pkt 1 k.p.a. Przepis ten stanowi, że pracownik organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki. W takim przypadku jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy – zob. art. 26 § 1 k.p.a.

Jak podkreśla się w judykaturze i piśmiennictwie osobiste zainteresowanie pracownika określonym sposobem załatwienia sprawy stwarza niebezpieczeństwo stronniczego, sprzecznego z celem postępowania rozstrzygnięcia, nieopartego na obiektywnej ocenie sprawy - zob. wyrok NSA z dnia 10 marca 2009 r., II OPS 2/09, LEX509711.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .