Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Czy spółdzielnia może przeprowadzić remont bez okazania dokumentacji budowlanej w wykupionym mieszkaniu?

Odpowiedź


Członek spółdzielni (właściciel lokalu) winien zastosować się do podjętej uchwały właściwego organu spółdzielni i zgodzić się na zmianę dostawcy ciepłej wody.

Przepisy nie wskazują, ażeby była konieczność okazywania przez spółdzielnię właścicielowi lokalu dokumentacji budowlanej związanej z planowanym remontem, wobec czego przyjąć należy, iż nie ma takiej konieczności.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) – dalej u.s.m., jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub przebudowy, spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Przepis ten daje spółdzielni uprawnienie do żądania od wszystkich osób korzystających z budynku lub lokalu bądź lokali, aby je udostępnili w celu wykonania tych prac, przy czym termin tego udostępnienia także musi być wcześniej uzgodniony.

Przepisy u.s.m. nie wskazują zakresu prac obciążających spółdzielnię oraz jej członka. Zagadnienia te powinny zatem być uregulowane w statucie spółdzielni, w wypadku zaś właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni oraz niebędącej członkiem spółdzielni osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – w umowach zawartych przez te osoby ze spółdzielnią. Przepisy nie wskazują, ażeby była konieczność okazywania przez spółdzielnię właścicielowi lokalu dokumentacji budowlanej związanej z planowanym remontem, wobec czego przyjąć należy, iż nie ma takiej konieczności (art. 81 ust. 1 u.s.m. przyznaje członkom spółdzielni prawo do otrzymania kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi).


W kwestii natomiast możliwości "zmuszenia" właściciela lokalu mieszkalnego przez spółdzielnię mieszkaniową do zmiany dostawcy ciepłej wody stwierdzić należy, iż najprawdopodobniej przystąpienie do prac z tym związanych było konsekwencją podjętej wcześniej uchwały właściwego organu spółdzielni mieszkaniowej (stosownie do kompetencji wynikających ze statutu spółdzielni). Uchwała takiego organu zawiera oświadczenie woli spółdzielni i wiąże członków, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, od chwili jej przyjęcia. Tak więc, należy uznać, iż członek spółdzielni (właściciel lokalu) winien zastosować się do podjętej w niniejszym przypadku uchwały i zgodzić się na zmianę dostawcy ciepłej wody.


Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .