Odpowiedź

Wójt gminy nie ma obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, które mają być ograniczone służebnością przesyłu.

Uzasadnienie

Przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - dalej u.g.n. określa formy prawne, w jakich możliwy jest obrót nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego lub do Skarbu Państwa. Jedną z takich form jest obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym. Ta forma gospodarowania nieruchomością nie podlega jednak tak rygorystycznym procedurom, jak to ma miejsce w przypadku sprzedaży nieruchomości lub oddawania jej w użytkowanie wieczyste. W szczególności, w przypadku zamiaru obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym, jakim jest służebność przesyłu, nie znajdzie zastosowania art. 35 ust. 1 u.g.n. przewidujący konieczność publicznego ogłoszenia wykazu nieruchomości mających być przedmiotem określonych czynności prawnych. Przepis ten odnosi się bowiem jedynie do umowy sprzedaży oraz do oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.