Czy koszt szkolenia, w którym uczestniczył radny (300 zł) i opłata abonamentu telefonicznego (140 zł), stanowi dla niego nieodpłatne świadczenie?

Jeśli tak, to czy jest ono objęte zwolnieniem przedmiotowym?

Czy nasz urząd gminy powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i jak miałby to rozliczyć?

Odpowiedź

W przypadku sfinansowania przez gminę na rzecz radnego szkolenia i opłacenia mu abonamentu telefonicznego - otrzymane dobra stanowić będą dla radnego przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia od podatku.

Uzasadnienie

W myśl zasady wyrażonej w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. , przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Właśnie z "nieodpłatnym świadczeniem" mamy do czynienia w przedmiotowym przykładzie.

Powyższe świadczenie stanowi dla radnego przychód ze źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 5 u.p.d.o.f.

Co prawda, w odniesieniu do tego rodzaju przychodów przewidziano zwolnienie od podatku, ale objęto nim tylko diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. ).@page_break@

Z uwagi na to, świadczenia takie nie zostały wymienione w katalogu zwolnień określonym w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. , podlegają więc opodatkowaniu. Od uzyskiwanych przez radnych przychodów z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, o których mowa w art. 13 pkt 5 u.p.d.o.f. , w tym również i od ww. nieodpłatnych świadczeń, urząd gminy jako płatnik obowiązany jest do potrącenia zaliczek na podatek dochodowy.

Urząd gminy jako płatnik w związku z przekazanymi świadczeniami powinien zastosować:
1) zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości kosztów pracowniczych - art. 22 ust. 9 pkt 5 u.p.d.o.f. (111,25 zł miesięcznie i 1335 zł rocznie), a jeśli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych - koszty nie mogą przekroczyć rocznie 2002,05 zł;
2) składki na ubezpieczenia społeczne potrącone przez płatnika;
3) stawkę podatkową ze skali podatkowej (18% w 2010 r.).
Zaliczkę tą zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b u.p.d.o.f. , pobranej ze środków podatnika przez płatnika (urząd gminy).

Ponadto urząd gminy w związku z przedmiotowym świadczeniem ma także obowiązek sporządzić roczną deklarację o zaliczkach PIT-4R i w terminie do końca lutego następnego roku przekazać urzędowi skarbowemu właściwemu według swojej siedziby, oraz informację o dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11 i w terminie do końca lutego następnego roku. Informację tą powinien przekazać podatnikowi (radnemu) i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.
Radny ma obowiązek uwzględnić dane wykazane w PIT-11 w składanym przez siebie zeznaniu rocznym.

Uwagi

Sfinansowanie przez gminę na rzecz komendanta ochotniczej straży pożarnej (nie będącego pracownikiem) szkolenia - spowoduje powstanie po jego stronie przychodu podatkowego (wystąpi obowiązek zapłaty podatku, nie wystąpi tutaj w mojej ocenie obowiązek zapłaty składek za ubezpieczenie zdrowotne).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)