Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju – poinformowało w środę 12 listopada br. Centrum Informacyjne Rządu.


Z komunikatu wynika, ze wprowadzone zmiany wynikają z konieczności wdrożenia do prawa polskiego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 181/2011, odnoszących się do praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.

Dostosowanie terminali do udzielania pomocy zgodnie z wymaganiami unijnymi będzie zadaniem własnym gminy. Jest to zgodne z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, której przepisy mówią, że budowa, przebudowa i remont dworców należy do zadań własnych gminy.

Zakłada się, że pieniądze na sfinansowanie wydatków związanych z dostosowaniem wyznaczonych terminali autobusowych i autokarowych będą pochodzić z opłat pobieranych przez właścicieli dworców od operatorów lub przewoźników drogowych. Za korzystanie przez operatora publicznego transportu zbiorowego i przewoźnika z dworców wyznaczonych do udzielania pomocy niepełnosprawnym, jednostka samorządu terytorialnego może pobierać opłaty, które wyniosą maksymalnie 2 zł.

Wskazane w projekcie nowelizacji ustawy kryteria pozwalają zapewnić świadczenie pomocy na 21 dworcach – w praktyce w każdym województwie. Jednocześnie przewiduje się, że każdy właściciel dworca, który nie spełnia ww. kryteriów, może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie tego dworca do udzielania pomocy. Przepis ten umożliwi wyznaczenie dworców zlokalizowanych np. w miejscowościach uzdrowiskowych i turystycznych.

Pełna lista kwestii, które mają być uregulowane w nowelizacji ustawy o transporcie drogowym dostępna jest w serwisie LEX.pl>>