Rada Powiatu Świebodzińskiego podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Na jej mocy postanowiła wyemitować obligacje na łączną kwotę 11 mln zł w liczbie 11 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Określono cel emisji i postanowiono, iż obligacje zostaną wyemitowane w trzech transzach w latach 2018-2020 zgodnie z harmonogramem określonym w uchwale. Rada określiła też iż „terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu Świebodzińskiego”.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdziło nieważność tego ostatniego zapisu, jako naruszającego obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

RIO wskazało, że podstawą prawną uchwały o emisji obligacji stanowią przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 lit. b - ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W świetle zaś art. 74 ust. 1 ustawy o obligacjach, obligacje podlegają umorzeniu z chwilą wykupu.

W związku z powyższym upoważnienie zarządu powiatu do określenia terminów i trybu umorzenia obligacji narusza w sposób istotny cytowane wyżej przepisy, bo to Rada Powiatu Świebodzińskiego posiada wyłączną kompetencję do emitowania obligacji, określania zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji i nie może tych kompetencji scedować na zarząd. Tym bardziej, że przepis art. 74 ust 1 ustawy o obligacjach w sposób jednoznaczny określa, że obligacje podlegają umorzeniu z chwilą wykupu.

uchwała RIO Zielona Góra Nr 91/2018

Ustawa o obligacjach. Komentarz Ludmiła Lipiec-Warzecha

Ustawa o obligacjach. Komentarz