Szkolenie Reforma ustroju szkolnego – dostosowanie sieci szkół odbędzie się 23 stycznia o godzinie 10:00. Zarejestruj się>>>


Webinarium jest pierwszym z cyklu szkoleń online, które będą realizowane w ramach Akademii Prawa Oświatowego.

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nakładają na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania sieci publicznych szkół do zapisów ustawy – Prawo oświatowe. W związku z tym, jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca 2017 r. zobowiązane są do podjęcia uchwał w tej sprawie. Uchwały te będą poprzedzone wydaniem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół w gminie lub powiecie oraz koniecznością zasięgnięcia opinii kuratora oświaty oraz związków zawodowych.

Szkolenie ma na celu przedstawienie – krok po kroku – kalendarza zmian z omówieniem poszczególnych działań, z uwzględnieniem ryzyk, jakie wiążą się z niedopełnieniem powyższych obowiązków. W trakcie szkolenia uzyskają Państwo informację w jakim terminie i jakie czynności należy podjąć, aby skutecznie wdrożyć zapisy ustawy.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jakim terminie i jakie czynności należy podjąć, aby skutecznie wdrożyć procedurę dotyczącą dostosowania sieci publicznych szkół do nowego ustroju szkolnego, w szczególności:
• W jaki sposób po reformie oświaty będzie można dokonać zmiany sieci szkół?
• Jakie opinie i w jakich terminach musi uzyskać samorząd przed podjęciem uchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju?
• Co muszą zawierać uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju?
• Jakich działań nie można dokonywać na podstawie uchwał w sprawie dostosowania sieci?
• Jakie są konsekwencje niepodjęciach uchwał w terminie?


Ze względu na poruszoną tematykę, webinarium skierowane jest przede wszystkim do:
• dyrektorów szkół
• organów prowadzących szkoły – tj. gmin i powiatów – w tym przede wszystkim do naczelników wydziałów edukacji,
• dyrektorów Centrów Usług Wspólnych,
• osób zajmujących się sprawami oświaty na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego

Prowadzący:
Agata Piszko: Prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznym IIA Polska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oświatą na szczeblu samorządowym, słuchacz seminarium doktoranckiego w zakresie nauk prawnych, prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie oświaty i pragmatyki zawodowej nauczycieli. Od 2009 r. współpracuje w firmą Wolters Kluwer - w serwisie Prawo Oświatowe, autor odpowiedzi na pytania z tematyki oświatowej, prawa pracy, prawa samorządu terytorialnego, komentarzy, wzorów procedur, wzorów dokumentów i analiz.

W najbliższym czasie w ramach Akademii Prawa Oświatowego będą organizowane inne szkolenia online:
Ruch kadrowy w okresie reformy
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się co stanie się z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi po wprowadzeniu zmian w strukturze szkolnictwa w kształcie nadanym nowymi uregulowaniami.

Jak przeprowadzić rekrutację do szkół na nowych zasadach?
Szkolenie ma na celu przedstawienie – krok po kroku – kalendarza rekrutacji do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z omówieniem poszczególnych działań spoczywających na dyrektorach i organach proawdzących z uwzględnieniem ryzyk, jakie wiążą się z niedopełnieniem powyższych obowiązków.