Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu unieważniło uchwałę Rady Gminy Kamieniec, która zmieniła uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Kolegium ustaliło, że w głosowaniu nad uchwałą brała udział czwórka radnych gminy (są jednocześnie sołtysami), których uchwałą powołano na inkasentów podatku. Tymczasem radni, zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, powinni wyłączyć się z głosowania nad uchwałą. Przepis ten stanowi, że radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Czytaj też: Centrum kompetencyjne podatków lokalnych zagrozi samorządom?

Organ nadzoru wskazał, że pod pojęciem interesu prawnego należy rozumieć osobisty, konkretny i aktualny prawnie chroniony interes, który może być realizowany na podstawie określonego przepisu, bezpośrednio wiążący się z indywidualnie i prawnie chronioną sytuacją strony. Zakwestionowana uchwała dotyczy zaś bezpośrednio uprawnień i obowiązków radnego o charakterze majątkowym, związanych z uzyskiwaniem wynagrodzenia za pełnienie obowiązków inkasenta.

Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu z dn. 1 sierpnia 2018 r. nr 18/1027/2018