Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. poz. 1793). Ustawa wprowadza podstawę prawną do zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863, ze zm.). W świetle wskazanej ustawy rodziną wielodzietną jest rodzina, w których rodzice/rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w określonym wieku lub legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zwolnienie rodzin wielodzietnych z opłaty śmieciowej nie jest uzależnione od ich sytuacji dochodowej.

Zgodnie z obecnym brzmieniem (przed wejściem w życie nowelizacji) przepisu art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.), rada gminy może zwolnić z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jedynie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.).