Pytanie:
Czy w przypadku przekazania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami związkowi gmin, związek ten ma obowiązek zbiórki zużytych opon z gospodarstw domowych u źródła? Czy istnieje obowiązek przekazania do PSZOK odpłatnie czy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami? Czy gmina może zorganizować odbiór opon dla mieszkańców poza systemem bez przetargu jaki organizuje związek na odbiór odpadów komunalnych?

Odpowiedź:
PSZOK przyjmuje odpady komunalne takie, jak ustaliła uchwała rady gminy/związku na podstawie art. 6r. ust. 3 Ustawa z 13.12.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. Nie oznacza to, że w uchwale tej rada gminy/związek gmin musi zadecydować, że PSZOK będzie przyjmował wszystkie rodzaje odpadów komunalnych w dowolnych ilościach. Może bowiem ograniczyć ilość przyjmowanych odpadów, w tym opon, a za przyjęcie ponad limit naliczać opłaty. Może zdecydować, że PSZOK w ogóle nie będzie przyjmował opon ale wtedy musi zorganizować inne miejsce, w którym te opony będą przyjmowane bezplatnie.

W mojej ocenie, gmina nie może poza systemem zorganizować odbioru opon, jeśli obowiązki w tym zakresie przejął związek. Nie oznacza to jednak, że nie można zorganizować odbioru opon, jeśli w związek nie ustanowił selektywnego zbierania opon. W takim przypadku opony mogą być odbierane przez przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na zbieranie odpadów, bowiem ani u.u.c.p.g., ani ustawa z 14.12. 2012 r. o odpadach – dalej u.o., nie zabraniają zbierania odpadów komunalnych poza miejscem wytworzenia, poza odpadami, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 5 i pkt 6 u.o. (z zastrzeżeniem art. 23 ust. 10 i ust. 11 u.o.) oraz art. 9e ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g.. W takim przypadku będzie to nie tyle "odbiór poza systemem", co zbieranie odpadów przez przedsiębiorców posiadających decyzje na gospodarowanie odpadami (mogą, ale nie muszą posiadać również wpis do działalności regulowanej).

Uzasadnienie:
Nie po to u.u.c.p.g. wprowadziła system gospodarowania odpadami w gminie, aby na jej terenie poza systemem działali przedsiębiorcy odbierający odpady, także wtedy, gdy uzyskają wpis do rejestru, a zatem spełniają wszystkie warunki, o których mowa w u.u.c.p.g. oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Firmy posiadające zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych mogą je zbierać (ale nie odbierać) na podstawie zezwolenia na zbieranie odpadów uzyskanego w trybie art. 43 ust. 1 u.o., gdyż u.u.c.p.g. i u.o. nie zabraniają zbierania odpadów komunalnych. Gdyby w gminie pojawiło się wielu takich zbierających odpady komunalne selektywnie zebrane i właściciele nieruchomości przekazywaliby im wytworzone przez siebie odpady (selektywnie zebrane), to prędzej czy później gmina/związek mogłaby mieć problem z osiągnięciem wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami