Czy rada gminy musi podjąć uchwalę w sprawie przyznania wójtowi nagrody jubileuszowej, czy wystarczy pismo sekretarza gminy przyznające nagrodę jubileuszową zgodnie z art. 38 ust. 2 u.p.s.?

Odpowiedź

Przyznanie nagrody jubileuszowej wójtowi jest czynnością zaliczoną do pozostałych czynności ze stosunku pracy. Może więc być dokonana przez sekretarza gminy, jeżeli nie ma wyznaczonego do tych czynności zastępcy wójta.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) – dalej u.p.s. czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.

Przyznanie nagrody jubileuszowej trudno uznać za ustalenie wynagrodzenia wójta. Przede wszystkim dlatego, że nagroda jubileuszowa nie ma charakteru wynagrodzenia, ale jest świadczeniem pieniężnym ze stosunku pracy, do którego wypłaty zobowiązany jest pracodawca. Ponadto uprawnienie do nagrody wynika wprost z art. 38 ust. 2 u.p.s., a zatem przyznanie nagrody przez pracodawcę jest w istocie czynnością techniczną, dokonaną w celu wykonania ustawy, stwierdzającą jedynie istnienie uprawnienia w określonej wysokości.

Oznacza to, że przyznanie nagrody jest zatem czynnością zaliczoną do pozostałych czynności ze stosunku pracy w rozumieniu art. 8 ust. 2 u.p.s. Może więc być dokonana przez sekretarza gminy jeżeli nie ma wyznaczonego do tych czynności zastępcy wójta.