Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pełnomocnik inwestora reprezentuje inwestora przed organami administracji publicznej. Pełnomocnik inwestora otrzymał decyzję starosty 13 maja.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył pełnomocnik inwestora 28 maja wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu do wniesienia odwołania, wskazując dwa zwolnienia lekarskie jedno od 18 maja do 24 maja (powinien leżeć) i drugie od 25 maja do 28 maja (może chodzić).

Czy w powyższej kwestii można przywrócić termin do wniesienia odwołania?

OdpowiedźPrzedłożenie zwolnienia lekarskiego co do zasady stanowi wystarczający dowód uprawdopodabniający, że nie ponosi winy niezachowania terminu. Jednak z drugiego zwolnienia wynika, że przeszkoda do złożenia odwołania w terminie nie była nie do przezwyciężenia, z uwagi na treść zwolnienia lekarskiego. Przywrócenie terminu w niniejszym przypadku nie będzie uchybieniem, niemniej jednak odmowa przywrócenia właśnie z uwagi na wskazaną wyżej okoliczność również znajduje racjonalne podstawy.

Uzasadnienie

Sytuacja opisana w pytaniu nie jest jednoznaczna. Strona odwołująca lub pełnomocnik wnioskujący o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania powinien uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

Przedłożenie zwolnienia lekarskiego co do zasady stanowi wystarczający dowód uprawdopodabniający, że nie ponosi winy niezachowania terminu. Jednak z drugiego zwolnienia wynika, że przeszkoda do złożenia odwołania w terminie nie była nie do przezwyciężenia. Orzecznictwo sądowo administracyjne wprawdzie raczej przemawia za przywracaniem terminu w sytuacjach, gdy wnioskodawca legitymuje się zwolnieniem, jednak wskazana okoliczność powinna podlegać ocenie. Przesłanką, która przemawia przeciwko przywróceniu terminu jest to, że w dniach od 25 do 27 maja biegł jeszcze termin do wniesienia odwołania, a odwołujący "mógł chodzić", czyli teoretycznie mógł udać się do placówki pocztowej i nadać korespondencję.

Przywrócenie terminu w niniejszym przypadku nie będzie uchybieniem, niemniej jednak odmowa przywrócenia właśnie z uwagi na wskazaną wyżej okoliczność również znajduje racjonalne podstawy.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .