Pytanie:
Czy na podstawie art. 42 ust.1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych, konieczne jest podanie przez pracodawcę przyczyny zmiany warunków pracy i płacy pracownika samorządowego?

Odpowiedź:
Pracodawca powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia pracownikowi samorządowemu warunków pracy i płacy tylko w przypadku gdy pracownik ten jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Uzasadnienie:
Ustawa o pracownikach samorządowych z 21.11.2008 r. - u.o.p.s. nie zawiera odrębnych regulacji, dotyczących zasad wypowiadania warunków pracy i płacy pracownikowi samorządowemu. Z tego względu, na podstawie odesłania zawartego w art. 43 ust. 1 u.o.p.s., wobec pracowników samorządowych, należy stosować odpowiednio przepisy k.p., dotyczące wypowiedzenia zmieniającego, tj. art. 42 k.p. Stanowisko to, znajduje również swoje potwierdzenie w doktrynie ,,Zgodnie z art. 43 ust. 1 u.o.p.s. w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy. Istnieją zatem wszelkie podstawy do stosowania do stosunków pracy pracowników samorządowych instytucji wypowiedzenia zmieniającego, uregulowanej w art. 42 k.p.’’ (por. Rycak Artur i in., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, wyd. II, WK 2016)

W tym kontekście, należy wskazać, iż art. 42 § 1 k.p. przewiduje, że do wypowiedzenia warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę (art. 30 k.p.). To z kolei oznacza, że obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających wypowiedzenie warunków pracy i płacy, dotyczy wyłącznie sytuacji wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi samorządowemu, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 30 § 4 k.p.).

Innymi słowy, pracodawca dokonując wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi samorządowemu, jest zobowiązany do wskazania przyczyn uzasadniających to wypowiedzenie tylko wówczas, gdy pracownik ten jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Tym samym, zatrudnienie pracownika samorządowego w oparciu o inny rodzaj umowy o pracę, nie wymaga wskazania przyczyn uzasadniających wypowiedzenie warunków pracy i płacy. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami