W dniu 14 marca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" ogłoszona została uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 230). Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zmieniająca wprowadza zmiany w zakresie badania wymogów formalnych dotyczących złożonych podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Komisarz wyborczy lub osoba przez niego upoważniona sprawdzi m.in. czy we wniosku podana została data udzielenia poparcia (brak wskazania daty lub podanie daty wcześniejszej niż data powiadomienia o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie).

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, od dnia 1 lipca 2016 r. w referendum lokalnym głosowanie przeprowadzane będzie przy pomocy przezroczystych urn do głosowania. Przezroczyste urny wyborcze przewiduje przepis art. 41a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, ze zm.), który zacznie obowiązywać właśnie od 1 lipca br. Kartę do głosowania będzie można wrzucić do urny w kopercie na kartę. Dostępność kopert w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum zapewni wójt.

Uchwała uchyla również wytyczne dotycząca zastosowania wspomagania informatycznego. Wskazuje także, że wydatki komisarza wyborczego związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum obejmują koszty dotyczące sporządzenia nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a, a także materiału informacyjnego o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Dodatkowo w wyniku nowelizacji zmienione zostały przepisy odsyłające. Zgodnie z nowym ich brzmieniem:
- do głosowania w referendum lokalnym przez pełnomocnika znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 61 Kodeksu wyborczego,
- do głosowania korespondencyjnego w referendum lokalnym znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy rozporządzeń właściwych ministrów oraz uchwał Państwowej Komisji Wyborczej stosowanych w wyborach samorządowych, dotyczące głosowania korespondencyjnego w tych wyborach,
- informacje o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum sporządzone będą na wzór informacji PKW wydanej w związku z ostatnimi wyborami przeprowadzonymi przed zarządzeniem referendum,
- do dokumentów z referendum lokalnego stosowane będą odpowiednio przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 8 § 2 Kodeksu wyborczego,
- przepisy art. 14a ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 706, ze zm.), dotyczące zniszczenia kart przez inicjatora referendum, znajdą również zastosowanie do wykazów podpisów nieprzekazanych komisarzowi wyborczemu przez inicjatora wraz z wnioskiem o przeprowadzenie referendum.

Ponadto w referendum lokalnym znajdzie odpowiednie zastosowanie przepis art. 37d § 1 Kodeksu wyborczego, dotyczący obowiązku przekazania wyborcom informacji o wyborach samorządowych. Wzór informacji o referendum przygotowywał będzie komisarz wyborczy na podstawie sporządzonej przez PKW informacji stosowanej w wyborach samorządowych.

 

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów