Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

W postępowaniu o zamówienie publiczne na zwyczajne produkty spożywcze czy pieczywo (o ile nie są one specjalistyczne), ogólnie dostępne i o ustalonych standardach jakościowych można ustanowić jako kryterium oceny ofert - wyłącznie cenę. Oświadczenie o wdrożonym systemie HACCP nie jest oświadczeniem, którego Zamawiający powinien żądać od Wykonawców wraz z ofertami.

Kryterium najniższej ceny zbiera swoje żniwo >>

Wprowadzenie w art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., ust. 2a spowodowało, że w każdym postępowaniu którego przedmiot nie jest powszechnie dostępny i o ustalonych standardach jakościowych należy zastosować oprócz kryterium cenowego, drugie kryterium oceny ofert (nie dotyczy licytacji elektronicznej i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p. o ile wykażą opłacalność zastosowania jednego kryterium cenowego).

Przy chęci zastosowania jednego kryterium – ceny należy odpowiedzieć na pytanie, czy przedmiot zamówienia spełnia przesłanki ustalonych standardów jakościowych i czy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny. Przez powszechną dostępność dostaw lub usług należy rozumieć oferowanie ich przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów, co z kolei łączy się wprost z powszechną konsumpcją takich dóbr czy usług. Oznacza to, że przedmiot zamówienia nie będzie zakwalifikowany jako powszechnie dostępny gdy będzie polegał np. na nabywaniu towarów lub usług specjalistycznych, przeznaczonych dla wąskiego kręgu odbiorców, o dostępności ograniczonej do nielicznych, specjalistycznych Wykonawców. Można zaryzykować tezę, że zwyczajne produkty spożywcze, czy pieczywo (o ile nie są one specjalistyczne), ogólnie dostępne spełniają tą przesłankę.

Odejście od ceny będzie wymagało większego profesjonalizmu od zamawiających >>

Art. 25 ust. 1 p.z.p. nakazuje Zamawiającemu żądać od Wykonawcy wyłącznie niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne oświadczeń i dokumentów, a katalog tych oświadczeń i dokumentów zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane dalej r.w.d., który ma charakter zamknięty. Wobec tego zdaniem Autora lepszym rozwiązaniem jest żądanie, wyrażone przez Zamawiającego w siwz, że Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma mieć wdrożony system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) w swojej jednostce. Obowiązek taki wynika wprost z obowiązującego prawa więc żądania takiego nie można uznać za nadmierne, zwłaszcza, że odnosi się ono do istoty zamówienia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dowód istnienia systemu HACCP u tego podmiotu.