Składniki rzeczowe majątku ruchomego Funduszu będące na wyposażeniu Krajowego Biura Funduszu, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości Funduszu, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., podlegają przekazaniu dysponentowi Funduszu przez dyrektora Krajowego Biura Funduszu, na podstawie udzielonego przez dysponenta Funduszu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Funduszu. Przejęcie mienia następuje z dniem 1 stycznia 2012 r.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Funduszu, będące na wyposażeniu biur terenowych oraz wartości niematerialne i prawne, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., podlegają przekazaniu marszałkom województw przez kierowników tych biur lub osoby pełniące ich obowiązki. Kierownicy biur terenowych lub osoby pełniące ich obowiązki działają na podstawie pełnomocnictwa dyrektora Krajowego Biura Funduszu udzielonego przez dysponenta Funduszu z możliwością udzielania dalszych pełnomocnictw. Przejęcie niniejszego mienia przez marszałków województw następuje także z dniem 1 stycznia 2012 r. Dyrektor Krajowego Biura Funduszu powołuje w Krajowym Biurze Funduszu oraz biurach terenowych, spośród pracowników Funduszu, komisje inwentaryzacyjne w celu dokonania inwentaryzacji mienia Funduszu. Komisja inwentaryzacyjna w składzie co najmniej trzyosobowym działa na podstawie instrukcji inwentaryzacyjnej sporządzonej na podstawie przepisów o rachunkowości. Komisji inwentaryzacyjnej przewodniczy wyznaczony przez dyrektora Krajowego Biura Funduszu członek komisji inwentaryzacyjnej. W pracach komisji inwentaryzacyjnej w Krajowym Biurze Funduszu i w biurach terenowych może brać udział, w charakterze obserwatora, przedstawiciel odpowiednio dysponenta Funduszu lub marszałka województwa. Komisje inwentaryzacyjne przeprowadzają, zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień 31 grudnia 2011 r., inwentaryzację mienia Funduszu z wyodrębnieniem składników rzeczowych majątku ruchomego Funduszu, będących na wyposażeniu Krajowego Biura Funduszu i każdego z biur terenowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości Funduszu, znajdujących się na obszarze działania biur terenowych. Inwentaryzację mienia Funduszu przeprowadza się drogą spisu z natury. Arkusze spisu z natury dotyczące składników rzeczowych majątku ruchomego Funduszu oraz wartości niematerialnych i prawnych sporządza się w czterech egzemplarzach. Arkusze spisu z natury dotyczące nieruchomości Funduszu sporządza się w dwóch egzemplarzach.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przekazania mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 256, poz. 1535)