Projekt ten przewiduje zmiany ustawy Pzp w zakresie niezbędnym do wdrożenia do polskiego porządku prawnego obligatoryjnych regulacji nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dot. zamówień publicznych, tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

Jak podaje UZP, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt w zakresie transpozycji postanowień unijnych w dużej mierze powiela rozwiązania przyjęte w projekcie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych opracowanym przez Urząd Zamówień Publicznych i przyjętym przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 27 października 2015 r. Projekt przewiduje również regulacje niezwiązane z wdrożeniem nowych dyrektyw.

Projekt jest dostępny TUTAJ >>>

Źródło: www.uzp.gov.pl